Transkribering

Transkribering eller nedskrivning av talat språk innebär att det talade språket omvandlas till text. Vanliga anledningar till att transkribera talat språk är att man behöver få det talade i ett textformat så att det kan bearbetas på ett effektivt sätt. Att transkribera är mycket tidskrävande, framförallt om man inte har rätt utrustning och teknik.

Hur kan det färdiga resultatet se ut?

Här kan du se ett exempel på en ljudfil som transkriberats till text. Det är två personer som pratar: intervjuare (I) och respondent (R). Transkriberingen har tidsangivelser och återger i princip exakt vad som sägs och när. Nästan allt talspråk skrivs om till skriftstpråk men felaktig grammatik och ordföljd rättas inte till. För ökad läsbarhet är korta meningar (om möjligt) att föredra framför långa meningar. Överlappande tal markeras med // //.

Det är vi på Ulingo som spelat in denna intervju och Ulrika Borking tog tillfället i akt att intervjua Nick Butler om livet som översättare.

Det är alltid bra med så hög kvalitet på ljudinspelningen som möjligt. Använd gärna en diktafon eller liknande. Det kan fungera med en vanlig mobiltelefon men om ljudkvaliteten är dålig innebär det ofta begränsningar även i slutprodukten.

Observera: i vanliga fall levereras alltid transkriberingen i ett fullt redigerbart Word-dokument.

Beroende på vad transkriberingen ska användas till finns det lite olika sätt att gå till väga. Det viktigaste är att vara konsekvent med det system man använder. Ulingo transkriberar utifrån ditt behov och vi ställer de frågor som behövs för att du ska bli nöjd med produkten. Alla transkriberingar tillhandahålls, om så önskas, med tidsangivelser med lämplig frekvens utifrån ändamålet. Vi transkriberar på svenska och engelska. Nedan listas några vanliga transkriberingsbehov och lösningar:

Ljudupptagningar av intervjuer, diskussioner eller samtal behöver omvandlas till textformat för att kunna analyseras och överblickas:

Ljudupptagningar av olika typer av föreläsningar eller genomgångar behöver omvandlas till text för att kunna bearbetas, eller spridas till andra, vid ett senare tillfälle:

Videoinspelningar av talat språk behöver komplimenteras med tal i textformat för att skapa undertexter eller bearbetas på annat sätt:

Här är det viktigt att ta ställning till om det väsentliga är vad som sägs eller hur det sägs. Att transkribera vad som sägs innebär att utelämna utfyllnadsord (t.ex. hummanden och upprepningar) och instämmande läten från intervjuaren. Här behöver man ändå ta ställning till hur pass talspråklig transkriberingen ska vara samt om den ska korrigeras grammatiskt eller inte. Att transkribera hur något sägs innebär å andra sidan att utfyllnadsorden och exempelvis intervjuarens instämmande läten (eller icke instämmande läten) är betydelsebärande - och då skrivs detta ut i transkriberingen. Detta behov kan förekomma om det talade materialet ska analyseras i vissa forskningssammanhang.


Ibland kan det röra sig om en service som tillhandahålls studenter eller personal som av olika anledningar inte kan ta egna anteckningar under framförandet. Här handlar det oftast om att skriva ned vad som sägs på ett så tydligt sätt som möjligt. Ett liknande behov är exempelvis att ett tal ska presenteras eller bevaras i skriftform. 

Här är ett vanligt förfarande att transkribera både vad som sägs och hur det sägs, men det måste göras på ett effektivt sätt. Texten får inte vara alltför lång då den ska användas i ett begränsat utrymme för att på bästa sätt kunna synkroniseras tidsmässigt med vad som sägs. Den ska även kunna läsas effektivt av mottagaren. Man bör även ta ställning till vilken typ av mottagaranpassning som ska tillämpas och i vilken utsträckning. I vissa fall kan det vara lämpligt att rätta till grammatiska fel, "översätta" slanguttryck eller förmildra vulgära eller stötande uttalanden - om det i sig inte är en del av slutproduktens huvudbudskap, vill säga.